Dr. Szemelyácz János

Az INDIT Közalapítvány

Az INDIT mozaikszó: az Integrált Drogterápiás Intézet szavak betűiből állt össze. A közalapítványt a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozta létre 1997-ben (hosszú nevén: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítvány),  hogy  külső  forrásból  is  anyagi  támogatást  szerezzen a meglehetősen szerény anyagi és szakmai körülmények között - a Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház krónikus addiktológiai osztályaként - működő keszüi drogrehabilitációs otthonnak.
Szintén a Gyermekkórház rendszerében működött 1987-től a Baranya Megyei Drogambulancia, 1995-ig Drogközpont néven. A Drogközpont elsősorban preventív feladatokat végzett, iskolákkal tartott kapcsolatot, szakértői munkacsoportot működtetett, és csak minimális mértékben vállalt terápiás feladatokat.
Az 1994-95-ös „amphetamin-robbanás”, majd más „klasszikus” illegális drogok gyors elterjedése szükségessé tette, hogy felnőtt, problémás droghasználók tényleges segítséget kapjanak ambuláns keretek között. Egy-két év alatt egyértelművé vált, hogy a hagyományos egészségügyi rendszerek  alkalmatlanok  arra,  hogy  az  egészségügyi és a szociális szolgáltatások határán megjelenő, gyorsan változó igényeket kielégíteni képes ellátó intézményeket hatékonyan működtessék. A kiválás 1999. január 1-jével valósult meg, amikor a drogambulancia és a keszüi rehabilitációs intézmény megkapta a Gyermekkórháznál lévő kapacitásokat, majd később ezek bővültek.
A közalapítványi forma (aktuálisan tervezzük közhasznú Kft-vé való átalakulásunkat) alkalmas volt arra, hogy érvényesüljenek a szakmai és a helyi politikai szempontok, valamint biztonságos működési folyamat jöjjön létre. Alapító okiratunkba az egészségügyi szolgáltatói feladat mellé belekerült a szociális, később az oktatási tevékenység, majd a gyermek- és ifjúságvédelm feladata is. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral önállóan kötöttünk szerződést, és nagy hangsúlyt fektettünk a pályázatokkal megszerezhető források elérésére is. Jelentősebb fejlesztéseink zömmel pályázatok felhasználásával valósultak meg.
Sorra alakultak intézményeink,  amelyek  vagy  a  területen  hiányzó,  vagy  gyakran új normatív támogatási rendszerbe bekerülő szolgáltatási formákon alapultak (például szenvedélybetegek közösségi ellátása, vagy alacsonyküszöbű szolgáltatások). Amennyiben fontosnak láttunk bizonyos tevékenységeket, akkor is belevágtunk megvalósításukba, ha ezekre a pályázati lehetőségeken kívül más finanszírozási lehetőség nem állt rendelkezésre. (Ilyen volt például a deviancia prevenciós központ, az iskolai szociális munkások hálózata, de ide sorolhatók védett munkahelyeink, vásárolt médiaprogramjaink, vagy a - nem az INDIT szervezetében működő, de hálózati szemléletünket tükröző - Drogprevenciós Munkacsoport is, amely 1996-tól működött a későbbi pécsi KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) elődjeként.
Szolgáltatásaink egy része intézményesült, míg mások hálózati elemként működnek, de ezek számára is valamelyik részlegünk jelent stabil bázist, szakmai és finanszírozási szempontból egyaránt.
Részlegeink helyi vezetéssel és jelentős önállósággal bírnak. A részlegekben történhet a dolgozók kiválasztása, a szolgáltatási metódusok, munkamódok kialakítása, fejlesztési irányok tervezése, meghatározása, vagy akár működési források feltalálása is.
Az intézmények gazdasági részlege közös. Az egész rendszert érintő irányelvek, döntések a részlegek vezetői, a közalapítvány szakmai és gazdasági irányítója, valamint

160a  pályázatokkal  foglalkozó  forrásszervező  jelenlétében  zajló  „Vezetői  Értekezlet”-en, konszenzussal jönnek létre.
Az INDIT  szervezetét  mérete  és  rugalmassága  az  elmúlt  években  képessé  tette a jelentkező nehézségek (egészségügyi reform, normatív támogatások folyamatos csökkenése stb.) kezelésére, olykor szakmai és pénzügyi kapacitások átcsoportosításával.

Irányelvek és működés

Az integrált rendszer nemcsak egymásra épülő kezelési formákat és intézményeket jelent, hanem ezek folyamatos kapcsolatát, a szenvedélybetegségről  való komplex gondolkodást (addikció széles spektrumú értelmezése; kereszttolerancia, keresztfüggőség; kettős diagnózis; utógondozás fontossága; folyamatos kapcsolat önsegítő csoportokkal; gyógyszeres -, pszicho- és szocioterápia ötvözete);
Multidiszciplináris  munkacsoportok,  esetkonferenciák  működtetése  (különböző
professziójú szakemberek és józan szenvedélybetegek részvételével);
A legtöbb szolgáltatást közösségi alapú, szociális és egészségügyi rendszerek hálózatában;
Közösségre alapozott krízisintervenció és intenzív ellátás;
Mobilis közösségi rehabilitáció;
Folyamatos ellátási ciklus;
Korai diagnosztizálás és intervenció;
Célzott kezelés;
Hosszútávú, asszertív esetmenedzselés;
Rendszeres, átfogó visszajelzés, értékelés;
Családtagok bevonása;
Specifikus  technikák  (motivációs  tréning,  relapszus  prevenciós  tréning,  korai figyelmeztető jelek felismerése, életvezetési-megküzdési készségek fejlesztése).

A részlegekben rendszeres stábmegbeszélés, illetve külső szakember által moderált szupervízió működik. A hatékony terápiás munkát esetmegbeszélők, továbbképzéseken való rendszeres részvétel, a területen működő, más szolgáltatók bevonásával megtartott esetkonferenciák erősítik. Szakmai és drogpolitikai kérdésekben törekszünk közös álláspont kialakítására, de természetes, hogy a különböző képzettségű és eltérő életúttal rendelkező munkatársaink egyes kérdésekben mást és mást tarthatnak ezekről.

Programok és intézmények

Médiaprogramok, nyilvánosság:
Rádiós magazinműsorok: Drogéria (1996-1999), „Drogveszélyben” (2004-2008);

Televíziós műsor: „Le(sz)állópálya” (2006-2007);

folyamatos jelenlét a helyi, olykor az országos sajtóban, valamint nyilvános eseményeken, filmklubokon, vitaesteken, továbbképzéseken, ártalomcsökkentő fesztiválokon.

Éjjeli kikötő:
Az Európai  Unió  szociális  alapjából létrejött éjszakai sportolási, kikapcsolódási lehetőség (film, beszélgetés), a veszélyeztetett fiatalok körében értelmes szabadidős programok elterjesztése.

161


„FÜGE” Ház:
Iskolai deviancia-prevenció; pécsi és regionális szakmai koordinációs feladatok (Pécsi KEF, DREKEF); iskolai agresszió-prevenciós tréning kidolgozása; képzések.

Iskolai szociális munkás hálózat:
Iskolai szociális munka 12 pécsi és budapesti iskolában (ebből 11 középiskola, 1 általános iskola).

„ALTERNATÍVA” Ifjúsági Iroda:
Szenvedélybetegek Közösségi Szolgálata Pécs egyik lakótelepének szomszédságában

„TÉR”:
Szenvedélybetegek Közösségi Szolgálata Pécs egyik legelmaradottabb, zömében romák lakta területén (meszesi városrész)

„BuliSegély”:
Elérő, konzultációs program Pécs és Kaposvár szórakozóhelyein.

„TISZTÁS” - Szenvedélybetegek Nappali Ellátója:
Hajléktalan, illetve felépülőben lévő szenvedélybeteg emberek ellátása. Utcai szociális munka:
Hajléktalan klienseink segítése, mobil tűcsere; veszélyeztetett csoportok (fiatal szerhasználó, intravénás szerhasználó, hajléktalan, prostituált emberek) ellátásának prioritásával.

Drogambulancia:
Addiktológiai gondozás, pszichoterápiás megközelítés, családterápia, gyógyszeres terápiák (szubsztitúció, detoxifikáció), egyéni és csoportterápiák, ambulancián kívüli szolgáltatások (például börtöncsoportok).

Váltóház (Pécsvárad):
„12 lépés” alapján működő terápiás közösség 24 férőhellyel, hosszútávú bentlakásos rehabilitáció, reszocializáció (védett munkahely, félutas ház).

Mérföldkő (Kovácsszénája):
Terápiás közösség elvén működő 16 férőhelyes, hosszútávú bentlakásos rehabilitációt biztosító intézmény a „12 lépés”, valamint kognitív és viselkedésterápiás elemek alkalmazásával;
Félutas ház és védett munkahely (Pécs-Vasas), Café Ultra (2006-2009) – józan kávéház, amely védett munkahelyként működött, továbbá találkozási lehetőséget biztosított a fenti, valamint a környéken működő más rehabilitációs otthonokból érkező, városunkban tartósan letelepedő józanodó szenvedélybetegek számára.

„TÜKÖR”:
Somogy Megyei Drogambulancia, Kaposvári Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Szenvedélybetegek Közösségi Szolgálata (az INDIT pécsi szolgáltatásainak mintájára kialakított rendszer).


162Az INDIT Közalapítványnak - a folyamatosan alkalmazott „külsősöket” (professzionális segítők, hallgatók, józanodó emberek), és a Mérföldkő Egyesület személyzetét is ide sorolva - közel 100 munkatársa van, akiknek körülbelül kétharmada szociális munkás, negyede rehabilitációban, reszocializációban dolgozó, felépülőben lévő szenvedélybeteg, a többiek pedig számos más szakmát képviselnek (orvosok, pszichológusok, szociológusok, adminisztrátorok, gazdasági szakemberek, ügyvédek, takarítók stb.).

Kronológia

1995.
Alapintézményünk a Drogambulancia volt, 4 munkatárssal.
Ebben az évben indítottunk szubsztitúciós (helyettesítő gyógyszeres) kezelést.

1996.
A drogambulancián megalakult a Drogprevenciós Munkacsoport Egyesület, a helyi Kábítószer Egyeztető Fórum elődje.
Megtartottuk első ártalomcsökkentő fesztiválunkat.
Elindult első rádiós magazinműsorunk, a Drogéria.

1999.
A  keszüi   Drogrehabilitációs   Otthonnal   együtt   elváltunk   a   Baranya   Megyei
Gyermekkórháztól.
A Drogambulancia új helyre (7623 Pécs, Szendrey Júlia utca.6.) költözött.

2000.
A keszüi drogrehabilitációs otthon átköltözött Pécsváradra.
Megszerveztük a BuliSegély nevű szolgálatot, mellyel - a nyugati partyservice-ek mintájára - szórakozóhelyeken jelentünk,, de alkalmazkodva a helyi szükségletekhez, inkább konzultációs lehetőséget biztosítva, professzionális segítők részvételével.

2001.
10  főt  képeztünk  ki  drogprevenciós  programok  beindítására,  aminek  közvetlen eredményeként alakult ki a FÜGE deviancia-prevenciós program.
Megalakult a pécsi Kábítószer Egyeztető Fórum.

2002.
Létrehoztuk a DREKEF-et (Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum), a Dél-Dunántúli Regionális Tanács, később DDRegionális Egyesület részeként.
Megörököltünk egy, a Baranya megyei Kovácsszénáján álló félkész rehabilitációs otthont (ez kezdetben a Gyöngyház Egyesületé volt, majd a Mérföldkő Egyesület tulajdona lett), amelyet 2003 márciusára teljesen kialakítottunk, és csak szociális normatívával (az OEP támogatására 2007-ig várni kellett) működtetni kezdünk. Az intézmény rövid idő alatt az egyik legjobb hatásfokú rehabilitációs otthon lett.

2003.
A rehabilitáció fejlesztéseként, pályázati pénzből Pécsett, úgynevezett félutas lakást vásároltunk, majd védett munkahelyeket alakítottunk ki egy 2010 májusáig működő pécsi kávézóban (Café Ultra), valamint Pécs-Vasason egy dísznövény-kertészetet, ahol egy félutas ház is megnyílt.

163


2004.
Megnyílt a Tisztás Szenvedélybetegek Nappali Ellátója.
Ez évtől körülbelül 4 éven át finanszíroztunk a Regionális Rádióban műsor- és reklámidőt (Drogveszélyben).
2005.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kezdeményezett és támogatott plaza- program eredményként, megnyitottuk a Pécs Plaza-ban az Alternatíva Ifjúsági Irodát, amely azóta az országban az egyetlen folyamatosan működő ilyen típusú szolgáltatás. (Költözése után, jelenleg a pécsi Forrás Üzletházban kereshető fel.)
Megnyílt a FÜGE deviancia-prevenciós, regionális képző és koordinációs központunk,
melyet csak pályázatokból és a megtakarításainkból tudunk fenntartani. (Az ilyen típusú intézmények lehetnének bázisai a regionális módszertani központoknak.)

2006.
Az Alternatívát és a Bulisegélyt, a pályázati források elapadása miatt, szenvedélybetegek közösségi szolgálatává alakítottuk.
2006-07-ben a Pécs TV-ben vettünk adásidőt 10 alkalomra, 30-30 percet, Le(sz) állópálya című magazinműsorunk számára.
Pécsett, helyi iskolákban dolgozó iskolai szociális munkásokat kezdtünk alkalmazni.
2006-ban kezdtük el kaposvári szolgáltatási rendszerünk kialakítását. 2009 tavaszára Somogy megyei integrált intézményünkként működik a „TÜKÖR”, magába foglalva egy drogambulanciát, egy szenvedélybetegek nappali ellátóját, és egy elérő közösségi szolgálatot.. Az alapszolgáltatások mellett, a pécsi rendszerhez hasonlóan működnek prevenciós programok, utcai megkereső munka, BuliSegély, a Kábítószer Egyeztető Fórumban való aktív részvétellel, aktív médiakapcsolatokkal.

2008.
Újabb Közösségi Szolgálatot alakítottunk ki „TÉR” néven Pécs egyik legelmaradottabb területén (Hősök tere és környéke), a helyi vezetők kérésére, orvosolandó a területet jellemző gondokat (mélyszegénység, tartós munkanélküliség, jelentős problémát okozó szerhasználat, főleg szerves oldószer és alkohol fogyasztása).

2009.
Az INDIT három közösségi ellátása 2009-től integrált formában működik.

2010.
A folyamatosan működő pécsi mellett, Budapesten is megkezdtük iskolai szociális munkások foglalkoztatását.
A prostitúció jelenségéhez kötődő problémák (szenvedélybetegség, fertőzések, diszfunkcionális családi működés, kizsákmányolás) visszaszorítása érdekében Együttműködési Munkacsoportot (PEM) működtetünk, melynek mintájául a pécsi KEF szolgál.

Történetünkben számos megjelenésünk volt a helyi és országos írott és elektronikus médiában. Két könyvet (reszocializáció, illetve iskolai szociális munka témakörében), két módszertani füzetet (a „FÜGE” deviancia-prevenciós programról, illetve az Éjjeli Kikötő programról), továbbá számos cikket írtunk, és több kutatásban voltunk együttműködő partnerek. Néhány évente újítjuk meg szóróanyagainkat, illetve az aktuális igényeknek megfelelő,   új   prospektusokkal,   tájékoztató   anyagokkal   állunk   elő   (prostituáltak

164


veszélyeztetettsége, Tisztázó – pszichoaktívszer-tájékoztató, GHB, heptitis C, bután, szipu, stb., illetve az intézményeket reklámozó írások).
Munkánk minden elemének alapja a hálózatiság, a partnerség és a szolidaritás.

Összegzés

Rendszerünk folyamatosan változik, nyitott az új információkra, fejlesztés- és szolgáltatásorientált. Arészlegek nagyfokú önállósága lehetővé teszi, hogy a benne dolgozók kreatív módon keressenek minél jobb, minél hatékonyabb eszközöket munkájukhoz, tökéletesítsék beavatkozási módjaikat.
Célkitűzésünk, hogy az egy-egy probléma iránt érdeklődők, a  veszélyeztetettek, vagy problémás klienseink a lehető legjobb ellátásban részesüljenek (prevenciótól az utógondozásig, reszocializációig), akár információkérés történik, akár absztinencia-orientált irányt választanak, vagy ártalomcsökkentő szolgáltatást vesznek igénybe.
Alapvető törekvésünk továbbá a kezelés-ellátás területén, hogy klienseink terápiás váltás, vagy kudarc kapcsán ne kerüljenek ki a rendszerből, és ne következzenek be jelentős visszaesések, illetve hogy minél hatékonyabban előzzük meg a súlyosabb károk kialakulását. Beavatkozásainkat preventív szemlélet, ártalomcsökkentő filozófia és egy későbbi rehabilitációra vonatkozó felkészülés jellemzi. Működésünk egészét áthatja a józan kultúra eszmeisége.
Szintén fontos szempont, hogy munkatársaink az egész rendszer támogató biztonságát érezzék maguk mögött. Bonyolult segítői helyzetben is folyamatos lehetőségük legyen segítséget kérni.
A fenti kívánalmakat a rendszerben, hálózatokban való gondolkodás, ezek állandó működtetése, a folyamatos információáramlás, visszajelzések, értékelések, az észrevételek, kritikák kimondására alkalmat nyújtó „tér” kialakítása teszi lehetővé.
Módszerünket, működésünk folyamatát több felsőoktatási intézmény elméleti képzésében tanítjuk, de lehetőség van munkánk megismerésére egyéni-, vagy szervezeti megkeresés esetén is, illetve folyamatosan biztosítunk gyakorlati képződési lehetőséget is.

165

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése