Kováts Virág


Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány


Történetünkről

1996-ban alapítottuk meg a Kék Pontot. Akkor úgy ítéltük meg, hogy Magyarországon hiányoznak az olyan intézmények, ahol komplex módon, egy intézmény keretében, összehangoltan nyújtanak egészségügyi, szociális és jogi szolgáltatásokat a pszichoaktív szerhasználó klienseknek. Véleményünk szerint a szerhasználókat nem lehet pusztán orvosi esetként kezelni, hiszen sokféle problémájuk lehet, amivel foglalkozni kell. Azt is hittük, hogy nem „gondozni” kell ezeket a klienseket, hanem a felépülésüket segíteni, támogatni őket a jobb életminőségük elérésében. Az alapításkor is úgy gondoltuk, hogy ha egy szerhasználó nem akarja abbahagyni a szerhasználatot, akkor is foglalkozni kell vele, csökkenteni kell a szerhasználat ártalmait.
Ezekhez a célokhoz olyan szervezeti formát kerestünk, amely alkalmas konkrét feladataink ellátásához, így hoztuk létre a Kék Pont Alapítványt, mint nonprofit, civil, nem- kormányzati (NGO) szervezetet. 1999 óta közhasznú alapítványként működünk.
Jelenlegönkénteseinkkelegyüttközel50munkatársunkdolgozikkétdrogambulanciánkon, prevenciós munkacsoportunkban és különböző ártalomcsökkentő programjainkban.

A „kékpontos” filozófiáról

Tevékenységeink, projektjeink kialakításakor és fejlesztésekor kiemelten nagy figyelmet kap az a tény, hogy ma még a drogfogyasztók egy különösen stigmatizált társadalmi csoportot alkotnak. Érdekeik komplex védelme, és - hosszabb távon - a velük kapcsolatos társadalmi  attitűdváltás  egyaránt  célunk.   Szakmai  szemléletünk  fontos  eleme,  hogy a szenvedélybetegségekhez való viszonyunkban nem teszünk különbséget legális és illegális szerfogyasztás között. A Kék Pont fontos feladatának tekinti a Magyarországon nagy tömegeket érintő, mégis sokszor elbagatellizált alkohol- és nikotin-ártalmak, illetve a köztudatba csak az elmúlt időszakba bekerülő viselkedési addikciók (munkafüggőség, játékszenvedély, internetfüggőség, étkezési zavarok stb.) kezelését.

Ambulanciáink

A Kék Pont Alapítvány jelenleg két ambulanciát működtet Budapesten. Központi ambulanciánk kezdetektől fogva a  IX. kerületben található, 2006 vége óta pedig már a
III. kerületben is jelen vagyunk. Mindkét intézményünkre jellemző, hogy a hagyományos
„fehérköpenyes” egészségügyi ellátás helyett, multidiszciplináris team fogadja klienseinket, a következő komplex szolgáltatásokkal: szociális munka, egyéni esetkezelés, szociális ügyintézés, pszichiátriai segítségnyújtás, gyógyszeres kezelés, pszichológiai és életvezetési tanácsadás, információnyújtás a drogokról, állapotfelmérés, elvonást követő, illetve visszaesést megelőző utógondozás, ambuláns rehabilitáció, visszaesés-megelőző csoport, jogsegélyszolgálat, konzultáció (egyéni és családi). A felépülés előmozdítása érdekében

208elsősorban az addiktológiai konzultációt, mint speciális segítő folyamatot használjuk.
Legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy bizalmi légkört és személyes kontaktust alakítsunk ki a segítségre szorulókkal, információkat adjunk a központ és más kezelőhelyek szolgáltatásairól. A konzultációban nemcsak droghasználók, hanem családtagok, rokonok és barátok is részt vehetnek.

Alkoholbetegek korai kezelésbevétele

Munkánk hosszútávú célja az alkoholprobléma korai fázisban történő felismerése, a legcélravezetőbb beavatkozási  stratégiák  megválasztása  és  alkalmazása.  Célunk, hogy az alkoholproblémával élők  és  családtagjaik,  továbbá  az  alkoholproblémával és munkanélküliséggel, illetve hajléktalansággal küzdők számára a pszichoszociális rehabilitáció széles tárháza váljon hozzáférhetővé, elsajátíthassanak olyan készségeket, amelyekkel maximalizálni tudják életminőségüket. A józanság megtartása mellett váljanak képessé személyes céljaik megvalósítására, a tanulásra, a munkavégzésre, a munka világában való megmaradásra stb.
Céljaink elérése érdekében elsősorban a háziorvosokra támaszkodunk (szűrő, értékelő, valamint rövid intervenciós módszerek megtanításával), akik alkoholbetegeiket maguk látják el, vagy hozzánk irányítják.

Prevenció a Kék Pontban

Prevenciós  munkacsoportunk  iskolai  és  iskolán  kívüli  megelőző  programokkal,  illetve
akkreditált képzésekkel foglalkozik.
Az iskolai prevenciós munka során, a hatékony megelőzés érdekében elsősorban hosszútávú, lehetőség szerint a tanév egészére kiterjedő együttműködésre törekszünk az oktatási-nevelési intézményekkel. Szisztematikusan felépített prevenciós foglalkozásainkon a kamaszok életkori sajátosságainak és igényeinek megfelelően, a frontális előadás módszerét kerüljük. Programjainkon, az információátadáson túl, a fiatalok bizalmára és érdeklődésére építve, interaktív módon, közvetlen stílusban, a személyes érdeklődést kielégítve tárgyaljuk a szerfogyasztás témáját. Prevenciós teamünk fiatal tagjai egészségügyi, szociális, jogi kérdések megvitatására egyaránt fel vannak készülve. Igény szerint, segítünk az intézményi drogstratégia és akcióterv kialakításában, a helyi drogkoordinátori team felállításában. Tapasztalataink szerint, a kamaszok érzékenysége, a pedagógusok leterheltsége, a tanári titoktartási kötelezettség és az iskola vezetőségére sokszor nyomasztó teherként nehezedő szülői elvárások indokolttá teszik a külső, szakmai, civil szervezettel történő folyamatos együttműködést.
Iskolán kívüli prevenciós munkánk egyik saját módszertannal kidolgozott, komplex formája „EgészségIskola” Projektünk, amelyet 2006-ban indítottunk útjára. Az EgészségIskola egy újszerű, iskolán kívüli egészségfejlesztő program  középiskolás korú fiatalok számára. A projekt kidolgozásánál az egészség fogalmának holisztikus megközelítésével éltünk, célunk az egészséges közösségek és az egészséges élet fogalomrendszerének hétköznapi környezetbe helyezése,  a  hosszú,  kiegyensúlyozott és harmonikus élet esélyének növelése. Fontos számunkra, az emberiség modernkori fejlődésének megismerése, a jelenkori helyzet magyarázata, a jelenlegi, nem fenntartható fejlődés felismerése, építő jellegű kritikája. Célrendszerünkben az emberi egészség egy alap, amire a jövőnket építhetjük.
Az EgészségIskola tanárai, akik között szociológus, pszichológus, szociális munkás, esztéta és kommunikációs szakember is található, eltérően a megszokott tanárszerepektől,

209soha nem fegyelmeznek, és nem büntetnek meg senkit. Munkánk arra a feltevésre épít, hogy a fiatalok akkor vonhatók be könnyen a komoly témák és feladatok tárgyalásába, ha valóban képesek vagyunk őket felnőttként, azaz komoly döntési felelősséggel rendelkező, dönteni tudó, kommunikáló emberként kezelni.
A tanórákon a diákok jobban megismerhetik azt a kort, amelyben élnek, teljesebb képet alkothatnak az őket körülölelő világ működéséről, az ebben megtalált saját szerepük felelősségéről. A témák feldolgozása során olyan értékek megismerését tűztük ki, amelyek a mértékletességet, a hasznosságot és a tudatosságot hívatottak erősíteni a hétköznapi élet színterein.
Az EgészségIskola a modernizmus és a fogyasztói világ jelen idejű fenntarthatóságát kérdőjelezi meg, és erről az alapról kiindulva generál olyan cselekvéseket, amelyek az egészségesebb életkörülmények és életfeltételek kialakulásához vezethetnek, segítve az alkalmazkodást a megváltozó gazdasági, társadalmi és éghajlati viszonyokhoz.
Az EgészségIskola tanárai a negyven perces tanórákon folyamatos párbeszédet indukálva, sajátos nézőpontokat, empátiát és kreatív gondolkodást remélnek a ma élő tizenévesektől, közös jövőnk alakítóitól. Többek között erre az igényre és a kamaszokra oly jellemző kritikai attitűdre épül kommunikációnk!
Az  EgészségIskola  jelenleg  11  modullal  működik,  amelyek  közül  alkalmanként  4
választható.

City Art Műhely (CAM): A lázadás művészeti klubja Békásmegyeren
A Kék Pont Alapítvány City Art Műhely – Lakótelepi Fiatalok Klubja elnevezésű programja 2009 februárjában kezdte meg működését. A célcsoport megkeresése és  programba való bevonzása utcai munkával történt. Az első hónap második felében és márciusban rendszeresen felkerestük a szolgáltatás iránt érdeklődőket a kerület utcáin, közterein, rövid kötetlen beszélgetés keretei között ismertettük velük programunkat és elláttuk őket szóróanyaggal.
A lakótelepi fiatalok klubja koradélelőttől este kilencig tart nyitva (ez alól  kivételt képez a szombat, amikor csak délután három órától tartunk nyitva). A reggel tíztől délutánig tartó időszakot főleg az iskola helyett csellengők számára tartjuk fent, ebben az időszakban korlátozzuk a szolgáltatások elérhetőségét, és a rendszeres iskolalátogatásra motiváljuk a fiatalokat. A lakótelepi fiatalok klubjának alapszolgáltatásai közül a betérő fiatalok az élménypszichológiai foglalkozást kísérték a fokozottabb figyelemmel. Ennek a foglalkozásnak a keretein belül kipróbálhatták magukat az utcai művészetek különböző formáiban. A papír alapra vázlatszerűen megrajzolt műveiket gipszkarton elemekre vihették fel graffiti festékkel, illetve az általuk kiválasztott mintából (melyeket elsősorban a technikai lehetőségeket kihasználva, az internetről kutattak fel) stencilt készíthettek és “kifújhatták” a helység falára. Kreatív foglalkozások keretében kipróbálhatták magukat a háztartásokban fellelhető alapanyagok (csempe, üveglap) szabad és kreatív felhasználásában, így ezeket speciális festékkel és segédeszközökkel a saját ízlésük szerint formálhatták meg. Szintén a kreatív foglalkozások keretei között, saját kezdeményezésükre megpróbálkoztak dalszöveg, illetve rapszöveg írásával. A program során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a fiatalokkal megkedveltessük, megismertessük a kerékpáros közlekedés előnyeit, hangsúlyozva azt, hogy a kerékpárra ne csak mint sporteszközre gondoljanak, hanem egy lehetséges közlekedési eszközre. Tekintsenek rá úgy, mint egy járműre, amit egyszeri költség megfizetése után minimális ráfordítással fenntarthatnak, és napi szinten használhatják kisebb-nagyobb hosszúságú távolságok megtételére.
Ami a szolgáltatással elért fiatalok számának és életkorának alakulását illeti, a nyitást követő három-négy hónapban a napi forgalom kb. 12-15 fő aktív részvételével alakult. Ők a

210célcsoporton belül a fiatalabb korosztályt képviselték. Átlagéletkoruk 15 év, döntő többségük az általános iskolai tanulmányainak utolsó évében járt. Ez alól kivételt képez egy fő, aki az általános iskola 7. osztályos tanulója, illetve egy diák, aki középiskolai tanulmányainak első évét járta.
A team ülések során a szakmai stáb arra dolgozott ki módszereket, hogy a programot lehetővé tevő pályázatban vállaltaknak megfelelően, az idősebb korosztályt is elérje szolgáltatásaival. Ezt a szempontot vettük figyelembe az utcai megkeresések során, megcélozva a 16-20 éves korosztályt, illetve akár az ennél idősebbeket, 24 éves korig. Ennek eredményeit először június közepén érzékelhettük, az iskolai tanév vége felé, amikor a programban nagyobb számban megjelentek az idősebb korosztály képviselői. A szolgáltatással elért fiatalok összetétele így módosult: az átlagos életkor 16-17 évre emelkedett, nőttazoknakafiataloknakaszáma, akikiskolaistátusukattekintveközépiskolába, illetve szakiskolába járnak, a napi aktív forgalom pedig 25 fő részvételével alakult az év második felében. Kialakult egy olyan réteg, akik életformaszerűen használják a CAM-ot, az iskolából ide érkeznek, és este kilenckor hagyják el a helyet. Az eddigi tapasztalatok alapján, a legnépszerűbb tevékenységek közé tartozik a graffiti- és a stencilkészítés, míg a tematikus szakkörök látogatottsága csak az év második felében váltott ki nagyobb aktivitást a résztvevőkből: folyamatosan készülnek Békásmegyert bemutató videóink, rapszövegeink. Azonban, ha valamilyen külső program során lehetőségünk volt kimozdítani a közösséget a betondzsungelből, annak is igen nagy sikere volt (például kerékpáros várostörténeti felfedező út szakkör, színház, Tilos Rádiós látogatása stb.).

Ártalomcsökkentés a Kék Pontban

Bár itthon már több mint 10 éve működnek ártalomcsökkentő programok, gyakori tapasztalatunk, hogy a politikusok és a közvélemény még mindig nem ismeri eléggé azok gyakorlatát, nem ismeri el azok létjogosultságát és jelentőségét. Az ártalomcsökkentés filozófiájának legfontosabb felismerése, hogy a drogmentes társadalom utópia, ugyanakkor klienseink és a többségi társadalom  tagjainak  biztonságosabb  együttélése  jogos elvárás! Közegészségügyi szempontból nélkülözhetetlen a fogyasztók biztonságosabb szerhasználatának segítése, hisz csakis a nekik felkínált rendszeres szociális kapcsolatban és egészségügyi kontrollal lehet esélyünk a HIV/AIDS- és hepatitisz-járványok, és a különböző nemi betegségek terjedésének megfékezésére. Miután az ártalomcsökkentés jóval költséghatékonyabb társadalmi feladat, mint az azok híján jelentkező, az egészségügyi ellátást többszörösen megterhelő igények, programjaink gazdasági szempontból is indokoltak, hiánypótlóak.
A Kék Pont ártalomcsökkentő munkája 3 nagyobb szakmai programon keresztül és több szintéren folyik: Party Service szolgáltatás, Kontakt Programok, Dzsumbuj Program.

Party Service és Mértékletesség Éve kampány: www.mertekletes.hu – Merj kevesebbet!
A kilencvenes években alapvetően megváltoztak a fiatalok szórakozási szokásai, a hazai elektronikus zenei szcéna is gyökeresen átalakult. Ma már a partik világában tapasztalt jelentős méretű rekreációs drogfogyasztás ténye egyre kevésbé tabu. A Kék Pont szinte azonnal reagálva az új igényekre, 1998 óta működteti Party Service szolgáltatását. A program célja hitelesen közvetíteni a parti- és diszkódrogok használatával kapcsolatos információkat, veszélyeket a partik helyszínén vagy a diszkókban, így csökkentve a fogyasztás okozta egészségügyi (fizikai, pszichés, szociális) ártalmakat. A PS program sajátossága és előnye, hogy képzett önkéntes munkatársaink maguk is a jellemző 17-25 éves partiba járó korosztályból kerülnek ki, jól ismerve a célcsoport szokásait, nyelvezetét.

211Tagjaink közvetlenül a rendezvények ideje alatt és helyszínén adnak felvilágosítást, krízis esetben segítséget nyújtanak, a Kék Pont vagy más kezelőhely felé továbbirányítanak. A PS sátrában vagy bázishelyén lehetőség van a droghasználat káros hatásait csökkentő ingyenes folyadék, só, cukor és vitamin pótlására, míg a biztonságosabb szex érdekében óvszert adunk.
Az elmúlt években az Alapítvány a megváltozó szerhasználati trendekkel és a társadalmi jelenségekkel összhangban, az alapkoncepció megtartása mellett, egyre határozottabban mozdul el a szenvedélybetegség holisztikus szemlélete felé. A Mértékletesség Éve projekt ennek jegyében kívánja az ártalomcsökkentés, az egészségtudatos nevelés (megelőzés) témákat új tartalommal megtölteni, kiegészíteni.
A projekt célja  a  biztonságosabb szórakozás, biztonságosabb (legális és illegális) szerhasználat metodikájának minél szélesebb körű megismertetése. A hétvégente különböző tudatmódosító szereket használva szórakozó sok százezer fiatal számára kívánjuk megteremteni azt a fizikai és virtuális teret, ami témafelvető és katalizáló hatása révén elmozdítja őket a mértéktelen – és ebből következően mentálisan és fizikailag is káros
szerhasználat irányából a biztonságosabb, tartalmasabb, mértékletesebb fogyasztási - és viselkedésminták irányába.
A 2009 elején meghirdetett kerülő kampány központi eleme a mértékletesség történelmi, filozófiai és gyakorlati aspektusait érthető, jól fogyasztható formában megmutató, közösségépítésre alkalmas professzionális honlap. A honlap regisztrált felhasználóinak száma 2009 év végére elérte a 350 főt, a felhasználók 60 százaléka használja rendszeresen a szerhasználati szokások megismerésére és a tudatos szerhasználat nyomon követésére alkalmas tudatnaplót.
A kampány dizájnelemei, főbb hívószavai, gondolatai - a Party Service már évek óta nagy elismertségnek örvendő ártalomcsökkentő pihenőpontjának szolgáltatásaival karöltve kialakított - Mértékletesség Tere névre keresztelt bázisunkkal a VOLT és a Sziget Fesztiválon vettünk részt, valamint a kampányt népszerűsítő információs pulttal további egynapos eseményeken mutatkoztunk be, több száz, illetve ezer fiatal bevonásával.

„Kontakt Programok”

A Kontakt Programok ártalomcsökkentő, alacsonyküszöbű szolgáltatások. Általános célkitűzés a VIII. és IX. kerületben életvitelszerűen vagy átmenetileg tartózkodó szerhasználó személyek elérése. Különös tekintettel azokra a magas kockázatú csoportokra, amelyek az intézményi ellátással szemben bizalmatlanok, illetve információhiány vagy szigorú szabály és elvárási rendszer miatt más programokból, szolgáltatásokból kiszorulnak. A programok ártalomcsökkentő szellemben működnek, céljuk a drogfogyasztók és közvetetten a társadalom és az egyén ártalmainak (fertőzések, halálesetek, egészségügyi többletköltségek stb.) megelőzése, csökkentése. Fontos cél a droghasználók egészségmagatartásának megváltoztatása (biztonságosabb szerhasználat, biztonságosabb szex stb.), steril eszközök és konzultációs lehetőség biztosítása, információ átadás, illetve további ellátóhelyekre irányítás, és a perifériára sodródás megakadályozása.

A Kontakt Programok által nyújtott szolgáltatások:

Információadás: drogokról, ártalmakról, biztonságosabb szerhasználatról, szenvedélybeteg-, illetve hajléktalan-ellátó intézményekről;
Tanácsadás: az ártalomcsökkentésre és az életvezetésre vonatkozóan, kiemelten a
fertőző betegségekkel összefüggésben (hepatitisz C, HIV/AIDS);

212Motiválás: a kliensek motiválása a viselkedésváltozásra, és a segítő szolgáltatások igénybevételére;
Szóróanyag: szolgáltatásainkról, társszervezetek szolgáltatásairól;
Ügyintézésben való segítségnyújtás: tájékoztatás a szociális és egészségügyi ellátórendszer keretein belül működő ellátásokról és kezelőhelyekről. Iratok beszerzésében, kérelmek kitöltésében való segítség;
Krízisintervenció: azonnali beavatkozás veszélyeztető állapot esetén;
Egyéni esetkezelés: rendszeres, 2-3 alkalomból álló segítő kapcsolat;
Átirányítás: egyéb ellátások, társintézmények felajánlása, a kliensek szükséglete és motivációja szerint;
Internethasználat: megtanítjuk klienseinknek a számítógép és az internet alapvető használatát, segítünk nekik állást, lakást keresni, különböző közösségi oldalakon rokonaikat, barátaikat megtalálni, ezáltal családi kapcsolataikat erősíteni;
„Csere  csak  csajoknak”:  speciális  ártalomcsökkentő  program  a  női  klienseink
számára.

„Dzsumbuj” Program

A IX. kerület Illatos út-Gubacsi út által határolt területen, a 30-as években épült Dzsumbuj telepen projektünk 2004-es indításakor 600-an éltek, és az ott élők egyharmada gyermek volt. Az utóbbi években a telepen élők, jellemzően, vagy a jogcím nélküli lakók kilakoltatása, vagy a városrehabilitáció kapcsán kaptak nyilvánosságot. A többségükben komfort nélküli vagy félkomfortos lakásokban élő, halmozottan hátrányos helyzetű lakókat elérő programunk elsődleges célja, a Dzsumbuj Help-pel és a Drogprevenciós Alapítvánnyal szorosan együttműködve, a telepen élő szerhasználók ártalmainak csökkentése, különös tekintettel a női szerhasználókra. Szociális munkás munkatársaink heti két alkalommal, kerékpárral járnak a telepen, ahol lehetővé teszik az intravénás fogyasztók tűcseréjét. Ennek a fajta „házhozjáró” megkereső munkának azért is van nagy jelentősége, mert ennek híján célcsoportunk nagy eséllyel nem jutna el más tűcsere szolgáltatóhoz és kezelőhelyhez.
Az elmúlt években elindult IX. kerületi városrehabilitáció következében egyre több lakó kapott új lakást Budapest, illetve a kerület különböző területein. A telepen maradók életkörülményei viszont még katasztrofálisabbá váltak. A telep egyre inkább egy szemétdomb képét mutatja, ahová ki tudja, kik, és ki tudja, honnan, építkezési és háztartási hulladékot hordanak. Megszűnt a telep lakónak eddig szociális segítséget nyújtó Dzsumbuj Help és az általuk működtetett óvoda, jó pár éve megszűnt a háziorvosi ellátás is.

Kannabiszpont.hu

Kannabiszpont.hu projektünk, amelyet 2010-ben indítottunk útjára, Magyarországon egyedülálló szolgáltatásként, internetes terápiás lehetőséget kínál a problémás marihuána- használóknak. A 4 hetes online önsegítő módszerre épülő program elsődleges célja, hogy a hagyományos orvosi ellátást igénybe nem vevő kannabiszfogyasztók, anonim regisztrálókként, képesek legyenek csökkenteni vagy teljesen elhagyni a marihuána használatukat. Az internet nemcsak anonimitást nyújt, ami ebben a körben különösen fontos - hiszen sokszor például egyetemistákról van szó, vagy nagy presztízsű munkahelyek dolgozói az érintettek - hanem azért is jó eszköz,  mert  a  net  használata  e  csoport tagjai számára életvitelszerű. 2011-ben ezt a projektünket kiegészítettük online segítői szolgáltatással is, ami azt jelenti, hogy a 4 hetes programban elakadt használók, előre egyeztetett időpontban chates formában tudnak segítséget kérne, konzultációt folytatni egy

213

szakemberrel. A hiánypótló program a Magyar Telekom stratégiai partnerségével valósul
meg.

Külföldi kapcsolatok

A Kék Pont mindig hangsúlyt fektetett a külföldi jó gyakorlatok megismerésére, a hazai tapasztalatcserék mellett. Elsősorban olyan együttműködésekben vettünk részt, amelyek nehezen elérhető droghasználó csoportok segítő kapcsolatba vonását célozta:
roma csoportok körében végzett drogprevenció: www.fsgg.org;
mobil droghasználóknál: AC COMPANY Network: www.ac-company.org;
különböző vulnerábilis csoportok droghasználóinál: CORRELATION Network www.correlation-net.org;
a családi erőszak és az alkoholproblémák összefüggésében: DAPHNE-projekt: www.encare.info;
a kortárs-segítés módszerét alkalmazva az elérés módszerében: INSIDE;
vagy a partikultúra résztvevőinek segítésében: BASICS www.basics-network.org;
Közép- és Kelet-európai Ártalomcsökkentő Network www.ceehrn.org.


214

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése